Apie klubą

Sveiki,

Klubas susikūrė 2010 metų balandžio 12  dieną. Klubą įsteigė Kęstutis Pivoriūnas, Marius Kėsas ir Laimis Paškauskas.

Klubo tikslai ir veikla:

 1. suburti ir suvienyti bendraminčius žvejus mėgėjus, skatinti keitimąsi informacija, nuolatinį bendravimą elektroninėmis formomis, elektroniniu paštu ir naujienų grupėse.
 2. prisidėti prie vertingų žuvies rūšių išsaugojimo ir gausinimo Lietuvoje, bendradarbiauti su Lietuvos ir užsienio šalių analogiškais klubais, organizacijomis bei Lietuvos ir užsienio valstybinėmis, privačiomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, kurių kompetencijai priskirtas žuvų rūšių išsaugojimas ir gausinimas.
 3. Aktyviai propaguoti žūklės būdą „Pagavai – paleisk“.
 4. suburti žūklės mėgėjus kartu leisti laisvalaikį, suteikti Klubo nariams ir jo dalyviams išimtinai visas paslaugas, organizuojant ir vykdant mėgėjišką ir sportinę žūklę, siekti, kad Klubo narių ir jo dalyvių žūklė būtų turiningas ir sveikas laisvalaikio praleidimo būdas, gilinti gamtos pažinimą, propaguoti gamtosaugos idėjas ir racionalų gamtos turtų panaudojimą,
 5. skatinti visuomenės švietimą gamtos apsaugos klausimais;
 6. skatinti Klubo narių ir valstybės institucijų, tame tarpe teisėtvarkos institucijų ir gamtos apsaugos pareigūnų bendradarbiavimą;
 7. organizuoti bendravimą su panašaus pobūdžio klubais ir organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje;
 8. skatinti Lietuvos bei užsienio viešojo ir privataus kapitalo partnerystes organizuojant ir vykdant mėgėjišką ir sportinę žūklę, visais atvejais orientuotą į aukšto gamtos apsaugos lygmens palaikymą.
 9. organizuoti žūklės varžybas;
 10. atstovauti Klubo interesus.
 11. Įgyvendindamas šiuos tikslus, Klubas turi teisę, bet neprivalo:
 12. rengti paskaitas, seminarus, diskusijas, kursus bei praktinius užsiėmimus mėgėjiškos – žūklės, gamtosaugos, ichtiologijos, žūklės kultūros, gamtos išteklių eksploatavimo ir racionalaus panaudojimo temomis;
 13. organizuoti ir vykdyti žuvivaisos darbus;
 14. dalyvauti programose, skirtose vertingų rūšių žuvų išsaugojimui, bei kitose priemonėse, kurias organizuoja Aplinkos apsaugos ministerija bei kitos gamtosaugos organizacijos Lietuvoje bei užsienio valstybėse;
 15. bendradarbiauti su kitų šalių analogiškais klubais ir organizacijomis, organizuoti Klubo nariams išvykas bei žūklę užsienio šalyse;
 16. skleisti ir platinti informaciją apie Klubo veiklą, Klubo rėmėjus, propaguoti klubo tikslus ir uždavinius;
 17. leisti laikraščius, apžvalgas ir kitus informacinius leidinius žūklės, ichtiologijos, gamtos apsaugos bei susijusiomis tematikomis;
 18. atlikti tyrimus, analizuoti, kaupti, apdoroti ir teikti informaciją gamtos apsaugos, turizmo, žūklės kultūros, vandens telkinių priežiūros, ir pan. temomis;
 19. remti, plėsti ir organizuoti žvejų tarpusavio ryšius, bendravimą, taip pat tarptautinį bendradarbiavimą;
 20. atstovauti Klubo narius Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės institucijose bei santykiuose su užsienio valstybinėmis institucijomis, Lietuvos ir užsienio nevyriausybinėmis organizacijomis;
 21. atstovauti Klubo narius kitose žvejų ir gamtosauginėse organizacijose ar kitose institucijose;
 22. nuomoti žūklės plotus bei organizuoti jų priežiūrą, įstatymų bei kitų teisės aktų ir žūklės plotų nuomos sutarties nustatyta tvarka, nustatyti juose žūklės režimą;
 23. gauti lėšų ar kitokio turto iš tarptautinių visuomeninių organizacijų, nevalstybinių organizacijų, fondų, taip pat asmenų;
 24. pirkti, nuomoti, gauti panaudai ir kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, jį naudoti, valdyti ir juo disponuoti;
 25. steigti įmones, fondus, asociacijas, būti jų akcininku/dalininku ir kitaip dalyvauti jų veikloje;
 26. vykdyti kitą veiklą, atitinkančią Klubo tikslus.
 27. atlikti kitas funkcijas, kurios neprieštarauja Klubo veiklos principams ir šiems įstatams.


Share

Leave a Reply